fbpx

Hyppytoiminnan ohje

Tässä hyppytoiminnan ohjeessa kuvataan hyppytoimintaan liittyviä sääntöjä ja ohjeita, joiden tarkoituksena on ylläpitää hyppyturvallisuutta sekä parantaa toiminnan taloudellisuutta.

OSC ry:n hallitus on hyväksynyt tämän ohjeen 31.3.2022.

Turvallisuusohjeet

Hyppytoiminnassa tulee noudattaa 

 • Ilmailulakia.
 • Ilmailuviranomaisen antamia määräyksiä.
 • Suomen Ilmailuliitto ry:n hyväksymiä ohjeita ja suosituksia.
 • OSC ry:n hallituksen hyväksymiä Turvallisuuden hallintajärjestelmää (OSC-SMS), tätä Hyppytoiminnan ohjetta sekä OSC ry:n kouluttajien ja turvallisuuspäällikön antamia määräyksiä.
 • Kerhon lentokoneessa OH-CVE ja vuokrakoneessa OH-EKO olevia NCO-tarkistuslistoja.
 • Oulunsalon lentoaseman toimintakäsikirjan määräyksiä.
 • Finavian toimintaohjetta Laskuvarjohyppytoiminta Oulun lentoasemalla.

Jokaisen hyppääjän on suositeltavaa kerrata voimassa olevan Laskuvarjohyppääjän oppaan turvallisuusasiat ennen kauden aloitusta.

Jokaisella hyppääjällä (paitsi tandemoppilaat) pitää olla vastuuvakuutus, joka korvaa vähintään 1 000 000 € asti kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Ks. esim. Ilmailuliiton vakuutus.

1  Laskeutumisalue ja toiminta kenttäalueella sekä yleisöturvallisuus

1.1 Laskeutumisalue

Laskeutumisalue sijaitsee välittömästi kerhorakennuksen takana pohjoispuolella.

1.2 Liikkuminen laskeutumis- ja kenttäalueella sekä yleisöturvallisuus

Hyppääjät saavat hyppytoiminnan aikana liikkua laskeutumisalueella sekä kenttäalueella koneen lastaus- ja tankkauspaikalla. 

Kenttäalueelle ja sieltä pois pääsee ainoastaan portin kautta soittamalla: 044 734 0649 sisäänpäin, 044 776 1759 ulospäin. Puhelut voi soittaa erikseen rekisteröidyistä numeroista. Toisena vaihtoehtona on soittaa portin ovipuhelimella paneelin ylimpään numeroon ja esittäytyä laskuvarjohyppääjänä portin aukaisua pyytäen. Myös lentäjä voi tarvittaessa päästää hyppääjät kulkemaan.

Vierailijat (esim. tandemin saattajat) eivät saa turvallisuussyistä liikkua kenttäalueella, joten heitä ei saa päästää sinne edes OSC:n jäsenen seurassa. Oleskelu laskeutumisalueella on mahdollista, kun paikalla on kerhon puolesta ohjaaja, joka varmistaa vierailijoiden ja laskeutujien turvallisuuden. Tarpeeton oleskelu laskeutumis- ja kenttäalueella on kielletty.

1.3 FinnHEMS

Laskuvarjohyppytoiminnassa on huomioitava FinnHEMS-tukikohdasta tapahtuva lentotoiminta. Varjonvarassa lentämistä tukikohdan yläpuolella on vältettävä. Hälytystehtävään lähtevä kopteri nousee ilmaan noin 3 minuutin jälkeen siitä, kun kopteri on työnnetty hallista ulos. Lentoonlähtö tapahtuu aina H:lta vastatuuleen pois lukien tornin ja FinnHEMS:in hallin suunnat. Kopteri peruuttaa H:lta nokka vastatuulessa noin 60 m korkeuteen, minkä jälkeen kiihdyttää eteenpäin.

Kuva 1. FinnHEMS tukikohta.

Kuva 2. FinnHEMS lentoonlähtömenetelmä.

2  Hyppytoiminta

2.1 Hyppytoiminnan aloittaminen

Lentäjä ilmoittaa hyppytoiminnan aloittamisesta puhelimitse lennonjohtoon ennen päivän ensimmäistä pokaa.

2.1.1 Toiminta-aika

Hyppytoiminta on sallittua klo 7–22 välisenä aikana, ellei lennonjohdon kanssa erikseen toisin sovita.

2.1.2 Tauko hyppytoiminnassa

Jos hyppytoimintaan tulee yli kahden tunnin tauko, on tämä muistettava ehdottomasti ilmoittaa myös lennonjohdolle. 

2.1.3 Lentäjän lepotauot

Lentäjä tarvitsee riittävästi lepotaukoja, jotta hyppylentämisen turvallisuustaso voidaan säilyttää. Varmistaakseen lentäjän lepotauon hyppääjien on mahdollisuuksien mukaan autettava lentäjää tankkauksissa (vain pyydettäessä) ja mahdollisten suojien poistamisessa sekä paikalleen laittamisessa. Lentäjälle on myös syytä viedä kanttiinista syötävää ja juotavaa riittävän usein.

2.2 Pokanvanhin

Jokaisessa pokassa tulee olla sovittuna pokanvanhin, joka vastaa pokansa toiminnasta. Pokan vanhimpana toimii oppilaspokalla ensisijaisesti kouluttaja ja muulloin itsenäinen hyppääjä. Jos pudottava kouluttaja hyppää alempaa kuin loppupoka, on etukäteen sovittava siitä, kuka toimii pokanvanhimpana loppulennon ajan. Pokanvanhimman paikka koneessa on lentäjän vieressä ns. mesun paikalla. Pokanvanhin/-vanhimmat merkitään myös pokalistaan. Lentäjän ja kaikkien pokan hyppääjien tulee tietää, kuka on pokanvanhin. Vierailevan hyppääjän ei suositella toimivan pokanvanhimpana.

Pokanvanhimman tehtäviä ovat:

 • pokan kokoaminen ja sähköisen pokalistan oikea täyttö ennen koneelle menoa
  • järjestelmän kautta lentäjä näkee muun muassa hyppääjien yhteismassalaskelman
 • tuulitietojen hankkiminen, UH-paikan sekä laskeutumiskuvion määrittäminen ja selvittäminen muille oman pokansa hyppääjille
 • määrätä ja ohjeistaa maahenkilö (ks. myös 2.3)
 • jos maahenkilöä ei ole, ilmoittaa tästä lentäjälle, joka ilmoittaa asian lennonjohtoon. Pokan hypättyä pokanvanhin ilmoittaa lentäjälle pokan olevan maassa. Jos pokanvanhimman ilmoitusta ei tule, niin lentäjän pitää tarkistaa tilanne kerholta (ks. myös 2.3).
 • pokan huolehtiminen ajoissa koneelle
 • hyppyjärjestyksen määrittäminen
 • varmistaa, että potkurin vaara-alue on vapaa henkilöistä moottoria käynnistettäessä ja ilmoittaa siitä lentäjälle sanomalla POTKURI VAPAA
 • ohjeiden antaminen lentäjälle ennen hyppylentoa ja lennon aikana
 • pokan toiminnasta vastaaminen koneen kuormaamisen aikana ja hyppylennolla
 • poikkeus- tai vaaratilanteissa yhteyden pitäminen lentäjän kanssa ja hyppääjien johtaminen
  • matkustamossa syttynyt tulipalo sammutetaan lentäjän penkkijalustan etureunassa olevalla sammuttimella (CVE) tai lentäjän ja pokanvanhimman välisessä suojassa kiinni olevalla sammuttimella (EKO), ensisijaisesti sammutuksesta huolehtii pokanvanhin
  • ilmoittaa havaitsemistaan tai muiden hyppääjien havaitsemista vioista, puutteista ja toimintahäiriöistä, jotka voivat vaikuttaa ilma-aluksen lentokelpoisuuteen tai turvallisuuteen, 
 • seurata muiden hyppääjien hypyt ja laskeutumiset, jos maahenkilöä ole

2.3 Maahenkilö

Maahenkilö on pokakohtainen ja vastaa toiminnasta maassa hyppytoiminnan aikana tämän ohjeen mukaisesti. Oppilashypyillä pitää aina olla maahenkilö, ja itsenäisillä hyppääjillä silloin, kun paikalla on enemmän kuin pokallinen hyppääjiä. Yöhypyillä on aina oltava maahenkilö. Maahenkilönä toimivan tulee olla itsenäinen hyppääjä tai hänellä on oltava koulutus- tai turvallisuuspäällikön hyväksyntä maahenkilöksi. KP:n/TP:n maahenkilöiksi hyväksymien henkilöiden nimet ovat ilmoitustaululla olevassa listassa.

Maahenkilöllä tulee olla käytössään matkapuhelin ja ilmailuradio. Lennonjohtotornin puhelinnumero on 08 880 7804, varanumero 08 880 7754.

Maahenkilön tulee olla laskeutumisalueella ja seurata katseellaan hyppääjiä koko sen ajan, minkä hyppääjät ovat vapaapudotuksessa ja varjon varassa. Oppilashyppääjiä tulee valvoa niin kauan, että he ovat saapuneet takaisin kerhorakennukseen. 

Kun hyppääjät ovat laskeutuneet, siitä on ilmoitettava puhelimitse lennonjohdolle kone eritellen. Jos maahenkilöä ei ole, niin ilmoituksen tekee pokanvanhin.

Jos päävarjo, hyppääjä tms. ajautuu tai putoaa kenttäalueelle (aidan sisäpuolelle), maahenkilö ilmoittaa asiasta puhelimitse lennonjohdolle. Jos hyppääjä laskeutuu selvästi laskeutumisalueen ulkopuolelle, siitä on ilmoitettava lennonjohdolle ja onko hakutoimet käynnistetty. Lisäksi pitää muistaa ilmoittaa, kun hyppääjä on löytynyt.

Jos hyppääjä laskeutuu esimerkiksi metsään, on paikalle lähetettävä etsijöitä, jotka ottavat mukaansa ensiapurepun sekä oman puhelimensa ja pelastuskartan. Mahdollisesti loukkaantuneen hyppääjän pelastustoimet on aloitettava välittömästi. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan, kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. 

Maahenkilö huolehtii tarvittavien pelastustoimien aloittamisesta onnettomuustilanteessa (ks. kohta 3).

2.4 Siirtyminen koneelle

Koneelle siirrytään keskitetysti pokanvanhimman johdolla. Kenttäalueelle ja sieltä pois pääseminen on selitetty luvussa 1.2. Seisontapaikalla olevia lentokoneita lähestytään aina takaapäin (ks. LIITE 3). Koneen etupuolella potkurin läheisyydessä ei saa oleskella. Kenttäalueella ei saa tupakoida.

2.5 Koneen kuormaus ja toiminta koneessa

OSC ry:n käyttämissä hyppykoneissa OH-CVE ja OH-EKO ei ole hyppääjiä varten istuinvöitä. Jokainen hyppääjä matkustaa koneessa omalla vastuullaan. Koneessa ei saa tupakoida. Hyppääjillä kannettavien elektronisten laitteiden käyttöä ei ole rajoitettu, mutta niiden pitää olla ns. lentotilassa.

Pokanvanhimman paikka koneessa on lentäjän vieressä ns. mesun paikalla. Hänen edessään joko istuen tai polvillaan on enimmillään kaksi hyppääjää. Lentäjän penkin takana istuu enimmillään kaksi hyppääjää. Lentoonlähdön ajaksi ei CVE:ssä ole tarvetta muuttaa näitä paikkoja mutta EKO:ssa on painopiste mahdollisuuksien mukaan syytä siirtää kohti koneen etuosaa. On tärkeää antaa lentäjälle ehdoton työrauha 300 m:n korkeuteen asti. Oven kiinnipysyminen tulee varmistaa nousukiidon aikana.

Kaikkien irtainten tavaroiden tulee olla aina kiinnitettyinä (esimerkiksi kypärät päähän) alle 300 metrin korkeudessa. Hyppyoveen nojaaminen tai tukeutuminen on kielletty lennon aikana.

Lentäjän istuimesta ei saa ottaa tukea missään tilanteessa. Penkin takana istuva voi nojata istuimeen. Ennen kääntymistä on asiasta ilmoitettava lentäjälle. Oven etukarmista ei saa ottaa kiinni.

Hyppyoven avaamista ja hyppäämistä varten on pyydettävä lentäjältä lupa. Lentäjä kysyy hyppyluvan tornista aikaisintaan kaksi minuuttia ennen arvioitua uloshyppyä. On tärkeää olla tietoinen toisen hyppykoneen sijainnista ja sen pokan koostumuksesta (mahdolliset korkeat avaukset, tandemit, liitopuvut jne.).

Uloshyppypaikka määritellään aina ennen hyppytoiminnan alkamista.

Jos olosuhteiden ja uloshyppypaikan epäillään muuttuneen, uloshyppypaikka on määriteltävä uudelleen. 

2.6 Uloshyppyä koskevat ohjeet

Korkeusvakaajaan törmäämisen estämiseksi hyppääjien ja lentäjien on huomioitava seuraavat asiat kaikilla hyppylinjoilla:

 • Exitissä ylöspäin tai korkeusvakaajaa kohti ponnistaminen on ehdottomasti kiellettyä. 
 • Kuvaushaalarien ja liitopukujen käyttäjien on hypätessään pudottauduttava suoraan alaspäin avaamatta siipiä, kunnes korkeusvakaaja on selvästi alitettu.
 • Kuvaushaalarien ja liitopukujen käyttäjien on sovittava linjan ajosta lentäjän kanssa, esim. liitopuvulla ei hypätä nousevalta linjalta. 
 • Lentäjän on pidettävä linjalla riittävä ilmanopeus, jotta kone säilyttää ohjattavuuden ja vakaan lennon ryhmän kiivetessä ulos ja suorittaessa uloshyppynsä.

Nousevilla hyppylinjoilla:

 • Kuvaajan paikalle (= koneen runkoa vasten oviaukosta roikkuen) kiipeäminen on kiellettyä.
 • Liitopuvulla ei saa hypätä nousevalla hyppylinjalla.

OH-EKO:n ovessa oleva kahva on mahdollinen takertumispaikka, jota tulee varoa.

2.7 Hätähyppy ja pakkolasku

Pokanvanhin määrää hätähypystä ja pakkolaskusta lentäjän käskystä. Hätähyppy suoritetaan komennolla HÄTÄHYPPY ja pakkolaskuun valmistaudutaan komennolla PAKKOLASKU.

Hätähypyn suorittaminen:

 • Ensimmäisenä oleva siirtyy hyppyovelle pokanvanhimman OVELLE-komennolla, MENE-komennolla uloshyppy hyppääjän parhaaksi katsomallaan UH-tyylillä (oppilaat hyppäävät koulutuksensa mukaisesti).
 • Seuraava siirtyy ovelle heti, kun pokanvanhin komentaa OVELLE, MENE-komennolla toimitaan kuten edellä. 

Lentäjän ovea voidaan tarvittaessa käyttää varauloskäyntinä, mikäli lentäjä on hypännyt ensin. Alle 600 metristä suoritetuissa hätähypyissä käytetään varavarjoa ilman irtipäästöä (oppilailla alle 1000 metristä suoritetuissa hätähypyissä; ei koske PL-oppilaita). Alle 300 metristä on yleensä turvallisempaa tulla pakkolaskuun.

Pakkolaskuun valmistautuminen:

Yleiset ohjeet pakkolaskuasennosta:

 • nojaa lentosuuntaan (vapaa liike minimiin) 
 • ota tukea ja pidä kiinni mahdollisuuksien mukaan
 • älä häiritse lentäjää
 • avaa hyppyovi raolleen hieman ennen maakosketusta, pidä kiinni kahvasta!

Koneesta poistutaan muita auttaen, olosuhteet huomioiden (tulipalo, alastulopaikka, loukkaantuneet).

2.8 Kaluston aiheuttamat vaaratilanteet

Mikäli hyppääjän reppu avautuu koneessa tai apuvarjo tulee ulos taskustaan, varjon avautuminen on estettävä ja ovi on pidettävä kiinni kädellä varmistettuna, kunnes kone on laskeutunut ja pysähtynyt. Jos ovi on auki, se on suljettava välittömästi ja koko poka tulee koneella alas.

Mikäli hyppääjän apuvarjo pääsee ilmavirtaan tai reppu avautuu koneessa ja varjo pääsee ilmavirtaan, hyppääjä on välittömästi autettava koneesta ulos riippumatta siitä, havaitseeko hyppääjä tilannetta itse.

Koneessa on puukko pokanvanhimman vieressä olevassa taskussa sekä lentäjän puoleisessa taskussa (CVE) TAI puukko on pokanvanhimman selkänojan oikean reunan yläosassa olevassa läpinäkyvässä taskussa (EKO).

2.9 Toiminta varjon varassa ja laskeutuminen

Varjon varassa tulee välttää turhaa lentämistä kiitotien ja FINNHEMS-tukikohdan yläpuolella.

Varjon varassa on seurattava, onko pelastushelikopteri lähdössä lentoon. Jos kopteri nousee, vältä kopterin etusektoria.

Mikäli hyppääjä joutuu laskeutumaan kenttäalueelle, niin hyppääjä noudetaan kunnossapidon toimesta. Kiito- ja rullausteitä ei saa ylittää omatoimisesti jalkaisin. Mikäli hyppääjä laskeutuu kiito- tai rullaustielle, tulee hänen välittömästi siirtyä lyhintä reittiä vähintään 60 metrin etäisyydelle kiito- tai rullaustien reunasta ja odottaa kunnossapidon hakevan hänet.

Käytössä oleva laskeutumiskuvio merkitään pakkaustilassa olevaan laskeutumisalueen ilmakuvaan. Sovittua kuviota noudatetaan kaikissa pokissa. 

Toimittaessa kahdella koneella voi ilmassa olla myös muita kuin oman pokan hyppääjiä.

Muualle kuin laskeutumisalueelle laskeutuneen hyppääjän on viivyttelemättä palattava kerhorakennukselle ja ilmoittauduttava pokanvanhimmalle. Tästä pitää ilmoittaa lennonjohdolle.

3  Toiminta onnettomuustilanteessa

Vakavassa onnettomuustilanteessa (vakava loukkaantuminen tai kuolemaan johtava tilanne) hyppytoiminta keskeytetään välittömästi ja kone kutsutaan alas. Toiminnassa noudatetaan kerhon ilmoitustaululla olevia ohjeita “Kriisiviestintäohje” ja ”Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa”. Ne ovat myös punaisessa kansiossa, joka sijaitsee kerhon puhelimen vieressä (suljettu, puhelinnumerot sisältävä kirjekuori löytyy vain kansiosta). Maahenkilö tai muu tilannetta johtava henkilö vastaa ohjeiden mukaisesta toiminnasta. 

Lievemmissä onnettomuustilanteissa maahenkilö huolehtii, että tarvittavat ensiaputoimet aloitetaan ja jakaa tilanteen mukaan muut tehtävät, kuten ambulanssin opastamisen tapahtumapaikalle. Edellä mainittua oheistusta kannattaa sopivin osin käyttää myös tällöin esimerkiksi tehtävien jaossa ja tiedonkulun varmistamisessa. Jokainen läsnä oleva on velvollinen osallistumaan pelastustöihin.

Maahenkilö ilmoittaa tapahtuneesta lennonjohdolle puhelimitse. Lennonjohto tekee tarvittaessa ilmoituksen lentoaseman päällikölle ja OTKESille. Myös kerhon puheenjohtajalle, turvallisuuspäällikölle ja koulutuspäällikölle tehdään ilmoitus. Myös tilanteen oleellisista muutoksista on muistettava ilmoittaa.

Ensiapu- ja raivausvälineiden sijainti on osoitettu seinällä olevalla kyltillä.

Kun ensiapu- tai raivausvälineitä on käytetty, ne tulee palauttaa paikalleen ja tiedottaa turvallisuuspäällikköä tarvikkeiden kulutuksesta tai rikkoontumisesta uusien hankkimista varten.

4  Kelpoisuuksien tarkastaminen

Jokaisen hyppääjän, vierailijat mukaan lukien, tulee ennen vuoden ensimmäistä hyppyä OSC ry:ssä täyttää sähköinen hyppytietolomake (waiver), josta ilmenee, että hyppääjä on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tässä ohjeessa ilmenevät säännöt. Waiverissa todetaan myös hyppääjän kelpoisuus sekä käytetty varjokalusto. Varjokaluston on oltava SIL ry:n ohjeiden ja suosituksien mukainen. 

Kouluttajan tai muun hyväksytyn tarkastajan tulee hyväksyä waiver ennen vuoden ensimmäistä hyppyä ja tarvittaessa tarkistaa hyppääjältä kelpoisuuden voimassaolon ja käytetyn varjokaluston.

Koulutuspäällikön tai apulaiskoulutuspäällikön on hyväksyttävä kerhoon liittyvä uusi oppilas. 

Kouluttaja, turvallisuuspäällikkö tai pokanvanhin voi milloin tahansa halutessaan tarkistaa hyppääjän kelpoisuuden, hyppymäärän ja varjokaluston papereineen.

Lisenssihyppääjien ja oppilaiden pitää olla OSC:n jäseniä normaalissa hyppytoiminnassa. Vierailevalle itsenäiselle lisenssihyppääjälle riittää, että on jonkin suomalaisen hyppy-yhdistyksen, Suomen Ilmailuliitto ry:n tai ulkomaisen harrasteilmailuyhteisön jäsen. Vierailukertojen pitää kuitenkin hallituksen päätöksen mukaisesti olla vähäistä (≤ 6 kalenterivuodessa).

5  Hyppäämisen kieltäminen

Pokanvanhin tai hyppykoneen lentäjä voi kieltää hyppäämisen pokassaan olevalta henkilöltä. Pokanvanhimman tai lentäjän on välitettävä tieto tapahtuneesta paikalla olevalle kouluttajalle, turvallisuuspäällikölle tai koulutuspäällikölle, joka päättää jatkotoimista. Asiasta on lisäksi tiedotettava kerhon puheenjohtajaa.

Paikalla oleva kouluttaja, turvallisuuspäällikkö tai koulutuspäällikkö voi asettaa hyppääjän loppupäiväksi hyppykieltoon ohjeiden tai määräysten noudattamatta jättämisestä tai yleisen hyppyturvallisuuden vaarantamisen takia. Tapahtumasta on mahdollisimman pian tiedotettava hallitukselle, joka edelleen päättää jatkotoimista.

6  Vaaratilanteet ja niistä ilmoittaminen

Hyppytoiminnassa sattuneesta vaaratilanteesta tehdään turvallisuusilmoitus. Ilmoituksen täytetään sähköisesti Laskuvarjotoimikunnan nettisivulla, turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi.

Vakavista tai poikkeavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi turvallisuus- ja koulutuspäällikölle sekä puheenjohtajalle. 

Vaaratilanteesta, jonka osapuolena on ollut ilma-alus, on raportin kopio toimitettava myös lennonjohtoon. 

EFOU:lta toimittaessa varavarjon käytöstä ja loukkaantumisista on ilmoitettava lennonjohdolle riippumatta siitä, oliko tapaus aitojen sisällä vai ei.

7  Näytös- ja yöhypyt

Muualle kuin kerhon laskeutumisalueelle suoritettavista näytöshypyistä on sovittava etukäteen ilmailumääräysten ja ilmailuliiton ohjeiden mukaisesti.

Näytöshyppääjien alastulo on tarvittaessa ilmoitettava lennonjohdolle joko maaradiolla tai puhelimella.

Yöhypyistä ja yöhyppyjen järjestelyihin liittyvistä toiminnoista on niin ikään sovittava etukäteen lennonjohdon kanssa puhelimitse.

8  Radioliikenteessä käytettävät taajuudet ja puhelinnumerot

Maahenkilö saa käyttää radioliikenteessä tornin taajuutta 124.40 MHz vain erikoistapauksissa. Tällöin voidaan ottaa yhteys hyppykoneeseen tornin luvalla. OSC ry:n radiokutsu on ”Laskuvarjo maa”. Esimerkiksi:

Oulun torni – Laskuvarjo maa – Asiaa hyppykoneelle.”

Laskuvarjo maa – Kerro asiasi” (tai jokin muu vastaus, jolla lupa annetaan tai evätään).

Radiovastaanottimien tai maaradion taajuuksia ei saa muuttaa.

Oulunsalon lentoaseman tärkeimmät puhelinnumerot on listattu puhelimen viereen seinälle kiinnitettyyn luetteloon. Luettelosta löytyvät mm. lennonjohdon ja kunnossapidon puhelinnumerot sekä kerhon puheenjohtajan ja koulutuspäällikön numerot. Numerot löytyvät myös kerhon puhelimen pikavalinnoista sekä ”Maahenkilön puhelimesta”.

9  Turvallisuuspäällikkö

Turvallisuuspäällikkö valvoo organisaatiossa hyppyturvallisuutta. Hän valvoo, että itsenäisten hyppääjien hyppytoiminnassa noudatetaan määräyksiä ja ohjeita ja että hyppytoiminnassa sattuneista vaaratilanteista tehdään SIL:n turvallisuusilmoitus. Turvallisuuspäällikkö vastaa siitä, että hyppytoimintaan ja hyppyturvallisuuteen liittyvät määräykset, ohjeet ja tiedotteet ovat kaikkien hyppääjien saatavilla Turvallisuuspäällikkö voi kieltää hyppäämisen henkilöltä, joka ei noudata hyppytoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä. 

Turvallisuuspäällikkö toimii yhteistyössä Turvallisuusryhmän ja muun organisaation kanssa hyppyturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Muut ohjeet

1 Manifestautuminen, hyppyjen hinnoittelu ja pokan kasaaminen

Pokalla tulee olla vähintään neljä hyppääjää (OH-CVE ja OH-EKO). Pienemmät pokat laskutetaan lentoajan perusteella, jos kustannus on enemmän kuin korkeuden mukainen hinta. Tätä ei sovelleta tandemoppilaspokaan eikä kolmen hengen oppilaspokaan tai lentäjän koulutukseen.

Hyppykorkeus sekä tarvittaessa tätä korkeampi käyty korkeus on aina merkittävä pokalistaan jokaiselle hyppääjälle. Laskutuskorkeus määräytyy hyppääjän pokassaan käymän korkeimman korkeuden mukaan. Jos korkeutta ei ole merkitty, laskutus tapahtuu 4 000 m korkeuden (CVE) tai 3 500 m korkeuden (EKO) mukaan.

Jos kone tulee hyppääjien kanssa alas, niin silloin maahan tulevat hyppääjät maksavat lennolla käydyn ylimmän korkeuden (tai vajaissa pokissa tuntihinnan) mukaisen laskutushinnan. Kohtaa ei sovelleta oppilas- ja tandempokaan eikä koneen rikkoutumistilanteeseen tai vastaavaan.

Poka täytetään ensisijaisesti pokataulun osoittamassa ilmoittautumisjärjestyksessä. Pokatauluun voi ilmoittautua, kun päävarjon pinni on kiinni.Oppilaspokat sijoitetaan muiden pokien väliin siten, että lisenssihyppääjien ja tandemien hyppääminen ei taarpeettomasti häiriinny. 

Poka on pyrittävä rakentamaan tarpeetonta lentämistä välttäen. Pokien järjestelyssä tulee pyrkiä siihen, että koko poka hyppää samasta korkeudesta. Lisäksi on pyrittävä pitämään pokat mahdollisimman täytenä. 

Pokalista on täytettävä oikein ja talletettava ennen koneelle siirtymistä. Pokanvanhin (tai manifestihenkilö) vastaa pokalistan asianmukaisesta täytöstä sekä siitä, että vierailevat hyppääjät on laskutettu kerholla olevien ohjeiden mukaisesti.

2  Hyppyjen maksaminen

OSC jäsenten hypyt tulee maksaa Hyppytilin kautta etukäteen tai viimeistään hyppypäivän päätteeksi. Hyppytili on henkilökohtainen ja vain jäsenille. Hyppytilille laitettuja rahoja ei palauteta ilman hallituksen kanssa tehtyä erillistä sopimusta tai lääkärintodistusta. Palautusmahdollisuus ei koske ennen 1.1.2019 hyppytilille laitettuja maksuja sekä mahdollisia korvauksia.

Rahansiirto hyppytilille tapahtuu joko suoraan OSC:n Verkkokaupassa, tai jäsensivuilla olevan henkilökohtaisen linkin kautta. Verkkokauppa mahdollistaa ePassin, Smartumin sekä Edenredin käytön hyppyjen maksamiseen. Verkkokaupan kautta tehdyt rahansiirrot kirjautuvat hyppytilille lähes reaaliaikaisesti. Tilisiirroilla tehdyt rahansiirrot näkyvät hyppytilillä keskimäärin parissa viikossa. Käteistä rahaa ja paperisia etuseteleitä ei vastaanoteta. 

Hyppytili on henkilökohtainen, paitsi samassa taloudessa asuville. Yhdistys pitää rekisteriä tietosuojainfonsa mukaisesti.

Vierailijoiden hyppyhinnat ovat samat kuin jäsenillä. Hypyt tulee maksaa aina päivän päätteeksi, poikkeuksena hyppytapahtumat ja -leirit, jolloin maksu voidaan suorittaa tapahtuman lopuksi kertamaksuna.  Hyppymaksut hoidetaan pokalistassa olevan linkin kautta OSC:n verkkokaupassa. Verkkokauppa mahdollistaa ePassin, Smartumin sekä Edenredin käytön hyppyjen maksamiseen. Jokaisesta maksutapahtumasta veloitetaan käsittelymaksu 2 €. Käteistä rahaa, paperisia etuseteleitä tai tilisiirtoja hyväksytään vain poikkeustapauksissa. 

3  Hykkikäytäntö

 1. Hypyt, kalustomaksut yms. on maksettava etukäteen tai viimeistään päivän päätteeksi hyppytilille. Hyppytilille siirretään rahaa Verkkokaupan kautta.
 2. Mikäli hyppytili on mennyt päivän aikana miinukselle, eikä tämän poistavaa maksua ole kirjautunut kerhon järjestelmään seuraavan päivän pokalle kirjautumiseen mennessä, olet hyppykiellossa. Tämä näkyy pokalistassa.
 3. Hyppykielto poistuu heti, kun miinuksen poistava maksu näkyy kerhon järjestelmässä. Verkkokaupan kautta tehdyt rahansiirrot kirjautuvat hyppytilille lähes reaaliaikaisesti. 
 4. Järjestelmä lähettää automaattisen muistutusviestin hyppypäivän päätteeksi (klo 23:00), mikäli hyppytilisi on miinuksella.
 5. Erillisen maksumuistutuksen lähettämisestä veloitetaan 5 € ja viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

4  Kerhon oppilashyppyvarusteet

Kerhon omistamat hyppyvarusteet on tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaskäyttöön. Mikäli oppilaskalustoa on vapaana, niin itsenäinen hyppääjä voi vuokrata kerhon oppilaskalustoa hinnaston mukaisesti.

Liitteet

Liite 1: Muistilista maahenkilölle

Liite 2: Hyppyoven käyttöohje CVE ja EKO

Liite 3: Toimintaohjeet kahdelle koneelle EFOU

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.ouluskydivecenter.fi/uusi/wp-content/uploads/2021/02/etusivu-header-scaled.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}