fbpx

Oulu Skydive Center (OSC) ry:n säännöt

HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA 9.12.2023

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulu Skydive Center ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä Yhdistys. Yhdistyksestä käytetään epävirallista lyhennettä OSC. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on harrastaa ja edistää laskuvarjourheilua sen kaikilla soveltamisaloilla. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys järjestää laskuvarjohyppytoimintaa, hankkii ja ylläpitää laskuvarjohyppy- ja lentotoiminnan edellyttämää kalustoa ja tiloja sekä harjoittaa tiedotus-, suhde ja julkaisutoimintaa. Yhdistys järjestää laskuvarjohyppykoulutusta, tandemhyppyjä sekä kilpailuja. 

Toimintansa tukemiseksi ja tarkoitusperiensä saavuttamiseksi Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä sekä pienimuotoisesti: myyjäisiä, hyppynäytöksiä ja huvitilaisuuksia sekä muita samantapaisia tilaisuuksia. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen ansion hankkiminen.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, ei-hyppääviä jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. 

Varsinaiseksi jäseneksi ja ei-hyppääväksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja joka haluaa tukea Yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet, ei-hyppäävät jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta Yhdistyksen hallitus. 

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä Yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut Yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen jäseneksi ei voida hyväksyä henkilöä, jolla on suorittamattomia taloudellisia velvoitteita Yhdistystä kohtaan. 

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja ei-hyppäävillä jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus. Yhdistyksen kannattajajäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ei ole äänioikeutta.

4 § Jäsenen eroaminen, erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta Yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi Yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kuukauden sisällä eräpäivästä. 

Hallitus voi erottaa jäsenen Yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa tai muut toimintaan osallistumisesta aiheutuneet maksunsa maksamatta, on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on Yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään Yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Yhdistystä, toiminut vastoin Yhdistyksen tarkoitusta tai toiminut törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

Jäseneen voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, joita ovat varoitus ja enintään vuoden mittainen kielto osallistua Yhdistyksen toimintaan. Kielto voi koskea kaikkea muuta toimintaa paitsi äänioikeuden käyttämistä. Kurinpitotoimia voidaan määrätä jäsenelle, joka on toiminut Yhdistyksen tavoitteiden tai tarkoituksen vastaisesti, on rikkonut ilmailuviranomaisten antamia määräyksiä tai ohjeita tai Yhdistyksen määräyksiä, on vaikeuttanut muiden jäsenten toimintaa Yhdistyksessä tai on aiheuttanut häiriötä Yhdistyksen piirissä. 

Kurinpitotoimista päättää hallitus. Päätös tulee voimaan heti, kun se on saatettu asianomaisen tietoon. 

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin Yhdistykselle suorittamiaan jäsenmaksuja tai toimintaan osallistumisesta aiheutuneita maksuja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut sekä muut maksut

Varsinaisilta jäseniltä, ei-hyppääviltä jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen edellä mainituille jäsenryhmille päättää syyskokous. Liittymismaksun suuruuden päättää Yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät suorita liittymis- tai jäsenmaksuja. 

Maksut on suoritettava hallituksen määrittämään eräpäivään mennessä. Hallitus voi määrätä eräpäivän jälkeen maksetuille jäsenmaksuille lisämaksun, jonka suuruus on korkeintaan 50 % vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta. 

Hallitus päättää Yhdistyksen toimintaan osallistumisesta aiheutuvista muista maksuista ja maksukäytännöistä. 

Hallitus voi rajoittaa jäsenen oikeutta osallistua Yhdistyksen toimintaan, kunnes liittymis- ja jäsenmaksu sekä muut mahdolliset toimintaan osallistumisesta aiheutuneet erääntyneet maksut on suoritettu.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vain toinen on erovuorossa vuosittain. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on kolme (3) erovuoroista jäsentä. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. 

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitukseen voi kuulua vain Yhdistyksen jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • huolellisesti hoitaa Yhdistyksen asioita
 • johtaa ja kehittää Yhdistyksen toimintaa
 • edustaa Yhdistystä
 • laatia esitykset Yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 • valmistella Yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 • hoitaa Yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia
 • päättää liittymismaksun suuruudesta
 • päättää myöhästyneen jäsenmaksun lisämaksun suuruudesta säännöissä määrätyissä rajoissa
 • erottaa jäsenet lukuun ottamatta kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • ylläpitää jäsenluetteloa
 • valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja puuttua näihin tarvittaessa
 • kutsua Yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita Yhdistyksen etu vaatii.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Hallitus voi asettaa valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

Lisäksi Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa toimihenkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä kannattajajäsentä, kunniajäsentä ja kunniapuheenjohtajaa lukuun ottamatta yksi ääni. Kannattajajäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheen johtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei voi äänestää. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät muut kuin sääntömääräiset asiat. Kutsu on julkaistava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta Yhdistyksen jäsenille lähetettävällä sähköpostilla tai kirjeellä. 

Ylimääräisen kokouksen kokouskutsu on julkaistava vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta edellä määrätyllä tavalla.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kullekin jäsenryhmälle seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoron mukaisesti sekä kolme (3) muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian Yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja Yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Yhdistyksen purkamisesta.

Päätös Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä Yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään Yhdistyksen varat Yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.ouluskydivecenter.fi/uusi/wp-content/uploads/2021/02/etusivu-header-scaled.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}